Hästefjordens Fibernät
Hästefjordens Fibernät Ekonomisk förening. Org-nr: 769625- 5707

Med stöd från Europeiska Jordbruksfonden

 

Erbjudande till medlemmar från Swedbank

Swedbank vill stötta fiberutbyggnaden i Vänersborgs kommun och kommer med följande erbjudande! 

erbjudande-till-medlemmar-i-hastefjordens-ek-for-vanersborg.docx

Välkommen

Välkommen till www.hastefjordensfiber.se.

Fullmakt stämma 2017-05-18

Fullmakt

 

Överlåtelseavtal

Överlåtelseavtal

 

Nyheter

 

 

Förslag till dagordning 4 Oktober

Förslag till dagordning vid bildandet av Hästefjordens Fibernät ekonomisk
förening

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande för mötet

3. Förslag till sekreterare för mötet

4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

5. Fastställelse av dagordning

6. Föredragning av stadgeförslag

7. Beslut om stadgar

8. Beslut om att bilda föreningen enligt stadgarna

9. Fastställelse av medlemsavgift för tiden fram till 2013 års utgång. (Förslag 100 kr.)

10. Fastställelse av första insatsbelopp.(Förslag 100 kr.)

11. Antagning av medlemmar och upprättande av medlemsförteckning

12. Fastställelse av röstlängd

13. Val av styrelseledamöter

14. Val av revisor och revisorssuppleanter

15. Val av valberedning

16. Övriga frågor

17. Mötets avslutande

Valberedningens förslag till styrelse: Till ordförande fram till ordinarie stämma i april 2013,
Lennart Boström. Till ledamöter fram till ordinarie stämma i april 2013, Niklas Lindström och
Eva Sundman. Till ledamöter fram till ordinarie stämma i april 2014, Erik Dahlbom och Leif
Lindström. Till suppleant i styrelsen fram till ordinarie stämma i april 2014, Sven-Erik Grund.
Valberedningen föreslår Paula Hallsten som revisor och Sune Larsson som
revisorssuppleant fram till ordinarie stämma i april 2013.

25 sep 2012

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)