Hästefjordens Fibernät
Hästefjordens Fibernät Ekonomisk förening. Org-nr: 769625- 5707

Med stöd från Europeiska Jordbruksfonden

 

Erbjudande till medlemmar från Swedbank

Swedbank vill stötta fiberutbyggnaden i Vänersborgs kommun och kommer med följande erbjudande! 

erbjudande-till-medlemmar-i-hastefjordens-ek-for-vanersborg.docx

Välkommen

Välkommen till www.hastefjordensfiber.se.

Fullmakt stämma 2017-05-18

Fullmakt

 

Överlåtelseavtal

Överlåtelseavtal

 

Nyheter

 

 

Reviderat förslag till stadgar

Publicerat: 3/10-2012: 17:18

FÖRSLAG TILL
STADGAR FÖR HÄSTEFJORDENS FIBERNÄT EKONOMISK FÖRENING

§ 1 FIRMA
Föreningens namn är Hästefjordens Fibernät ekonomisk förening

§ 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget
kommunikationsnät tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation.
Föreningen kan även, direkt eller indirekt, tillhandahålla medlemmarna renodlade trafiktjänster,
exempelvis bredband och telefon, samt bedriva annan sammanhängande och förenlig verksamhet.
Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.


§ 3 STYRELSENS SÄTE OCH FÖRENINGENS VERKSAMHETSOMRÅDE
Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Vänersborgs kommun.


§ 4 MEDLEMSKAP
Till medlem kan antas en sökande som äger en fastighet inom föreningens verksamhetsområde, som
utgörs av området runt Stora Hästefjorden i Vänersborgs kommun.
Medlem förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens
ändamål. Om en fastighet har flera delägare kan endast en delägare vara medlem. Ansökan
om medlemskap görs skriftligt till föreningen på ett av föreningen tillhandahållet formulär. Ansökan om
inträde prövas av styrelsen.
Arrendator skall jämställas med fastighetsägare i dessa stadgar. Även hyresgäst kan jämställas med
fastighetsägare om det är ändamålsenligt.


§ 5 MEDLEMS ÅLIGGANDE
Varje medlem är skyldig att betala de stadgeenliga och av föreningsstämma fastställda insatser och
avgifter. Medlem förbinder sig även att i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.


§ 6 INSATS
Varje medlem skall delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 100 och högst 30 000 SEK för per
av medlemmen inom verksamhetsområdet ägd och ansluten fastighet. Insatsen skall betalas på
anvisat sätt när medlemskap beviljats. 100 SEK betalas vid inträde. Resterande belopp betalas enligt
styrelsens anvisningar. Med ansluten fastighet menas fastighet som är eller planeras att bli ansluten
eller är förberedd för anslutning till föreningens nätverk.
Medlem som tillkommer efter driftstart av fibernätet skall betala marknadsmässig insats utan att
hänsyn tas till av föreningen mottagna bidrag under uppbyggnadstiden.


§ 7 ÅRSAVGIFT
Varje medlem skall årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av föreningsstämman.
Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.


§ 8 ÖVRIGA AVGIFTER
Föreningen tar ut anslutningsavgift för att ansluta fastighet till föreningens kommunikationsnät.
Avgiften skall regleras i de anslutningsavtal som upprättas mellan föreningen och medlemmen.
Föreningen har rätt att fortlöpande ta ut nätavgift som ersättning för att upprätthålla den anslutna
fastighetens förbindelse med andra kommunikationsnät. Nätavgiftens storlek regleras på
föreningsstämma.
Ersättningen för eventuella renodlade trafiktjänster bestäms från tid till annan av styrelsen med
utgångspunkt från vilka tjänster som avses och dess omfattning.


§ 9 UTESLUTNING
En medlem som bryter mot stadgarna eller skadar föreningen genom att motarbeta dess intressen och
syften kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan bestrida uteslutningen till
föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen eller föreningens revisorer. Bestridande skall
ske inom en månad från det att meddelande om uteslutning delges medlem.

§ 10 UTTRÄDE
Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker avgång ur
föreningen vid räkenskapsårets slut. Ansökan om utträde ur föreningen skall ställas till styrelsen och
skall ske skriftligen minst 3 månader före räkenskapsårets slut.
Utträde får ej ske tidigare än 5 år efter inträde, undantag då medlemskap överlåts till ny
fastighetsägare. Vid utträde ur föreningen återbetalas det lägre insatsbeloppet, det vill säga 100 kr.
I samband med försäljning av fastighet skall den nya fastighetsägaren ansöka om medlemskap och
medlemskapet övergår då på tillträdande fastighetsägare.


§ 11 STYRELSE
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter, med högst fyra suppleanter.
Föreningsstämman väljer ordförande på ett (1) år, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av
föreningsstämman på två år, fast växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år.
Förutom ordförande konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsesuppleanter har rätt att närvara vid
styrelsemöte.


§ 12 FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser.


§ 13 REVISORER
Föreningsstämman skall årligen välja en revisor och högst två revisorsuppleanter. Dessa har i
uppdrag att revidera föreningens ekonomi och verksamhet samt att upprätta en revisionsrapport för
det verksamhetsår de är valda.
Revisorerna skall även hantera mottagande av bestridande av uteslutning enligt § 9.


§ 14 RÄKENSKAPSÅR
Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.


§ 15 ÅRSREDOVISNING
Styrelsen skall lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast en månad före ordinarie
föreningsstämma.


§ 16 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie föreningsstämma skall hållas andra onsdagen i april månad. Vid ordinarie föreningsstämma
skall följande ärenden behandlas:


1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
3. Godkännande av röstlängden.
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
6. Fastställande av dagordningen.
7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets
vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
12. Val av ordförande
13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.
15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.
16. Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och
som anmälts till styrelsen senast 21 dagar före stämman.
17. Mötets avslutande

§17 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA.
Extra föreningsstämma skall utlysas av styrelsen och kan utlysas i något av följande fall.
· Om styrelsen finner att det behövs.
· Om minst 20 % av föreningens medlemmar kräver extra stämma.
· Om extra stämma skriftligen påfordras av revisor.
Kallelse skall gå ut senast en vecka före extra föreningsstämma.
Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen


§ 18 RÖSTRÄTT
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst per inbetald insats enligt § 6 efter det att årsavgiften
erlagts enligt § 7.


§ 19 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN
Kallelse till föreningsstämma skall ske senast en månad före stämman. Kallelsen sker via brev eller
e-post och anslås på föreningens hemsida. Motioner till stämman skall insändas till styrelsen senast
21 dagar före stämma. Styrelsen behandlar motionerna och anslår dem på föreningens hemsida
senast 7 dagar före stämman. Då kallelse gått ut till föreningsstämman skall styrelsen omedelbart
underrätta revisorerna om detta genom e-post eller brev.


§ 20 VINSTFÖRDELNING
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden
har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning, fonderas eller delas ut som
återbäring till medlemmarna i förhållande till deras kapitalinsatser i föreningen.


§ 21 UPPLÖSNING
Vid föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i
förhållande till inbetalda kapitalinsatser enligt § 6.


§ 22 STADGEÄNDRING
Stadgeändring sker enligt kap. 7, § 14 och § 15 i lagen om ekonomiska föreningar.


§ 23 ÖVRIGT
Beträffande förhållandena i övrigt finns bestämmelser i SFS1987:667, lagen om ekonomiska
föreningar och därefter tillkomna lagar om ändringar av SFS 1987:667.


Att dessa stadgar antagits vid föreningens konstituerande möte den 4 oktober 2012, intygas:
……………………………………….. ……………………………………….

3 okt 2012

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)